ENGLISH

Thông báo nộp đề thi học kỳ II, năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO

Quý thầy/ nộp đề thi học kỳ 2 năm học 2015-2016
 - Khóa 35 hạn nộp đề đến hết ngày 09/05/2016

 - Các khóa khác hạn nộp trước ngày 12/05/2016

Lưu ý: Thầy/ nộp đề thi cho T trưởng để T trưởng giao cho Trợ khoa.